AI OCR SYSTEM (VERSION 1.0)

 
 
Ocr thành công!
Ocr không thành công!
 

Upload văn bản ngân hàng.

 Kéo và thả văn bản vào đây

Kết quả OCR văn bản Ngân hàng

Họ tên:

Giới tính:

Số cmnd/cccd:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Ngày sinh:

Địa chỉ hiện tại:

Địa chỉ thường trú: