AI OCR SYSTEM (VERSION 1.0)

 
 
Ocr thành công!
Ocr không thành công!
 

Upload ảnh hộ chiếu mặt trước.

 Kéo và thả ảnh vào đây

 

Upload ảnh khuôn mặt.

 Kéo và thả ảnh vào đây