AI OCR SYSTEM (VERSION 1.0)

 
 
Ocr thành công!
Ocr không thành công!
So sánh thành công!
So sánh không thành công!
 

Upload ảnh chứng minh thư mặt trước.

 Kéo và thả ảnh vào đây

 

Upload ảnh chứng minh thư mặt sau.

 Kéo và thả ảnh vào đây

 

Upload ảnh khuôn mặt.

 Kéo và thả ảnh vào đây